Βραβεία Natura 2000: οι ελληνικές υποψηφιότητες για το 2018

Τo δίκτυο Natura 2000 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημιουργήθηκε βάσει των Οδηγών της Ε.Ε. που αφορούν την προστασία των πτηνών και των οικοσυστημάτων. Τα Κράτη-Μέλη της Ε.Ε. αποσκοπούν, με τη δημιουργία του δικτύου αυτού, να προστατέψουν αποτελεσματικά και επαρκώς τα σπάνια οικοσυστήματα και είδη που εντοπίζονται στην επικράτειά τους. Αξιοσημείωτο είναι ότι αποτελεί το μεγαλύτερο συντονισμένο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών σε παγκόσμια κλίμακα, καθώς απαριθμεί περί τις 27.000 Ευρωπαϊκές τοποθεσίες ως προστατευόμενες.

Το δίκτυο στοχεύει στην εύρεση μεθόδων που στοχεύουν στη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση των προστατευόμενων περιοχών, αναλόγως του προφίλ της καθεμίας και των ατόμων που αναπτύσσουν στενό σύνδεσμο μ’ αυτή – όπως είναι οι κτηματίες και άλλοι ενδιαφερόμενοι. Αναγνωρίζει, μάλιστα, ότι ο άνθρωπος είναι κομμάτι της φύσης και, κατά συνέπεια, μπορούν να συνεργαστούν αρμονικά. Προκύπτει, λοιπόν, από την παραπάνω παραδοχή ότι δεν απαγορεύονται οι οικονομικές ή παραδοσιακές δραστηριότητες στις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου, και μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις χρήζουν αναδιαμόρφωσης και προσαρμογής.

Source: EUROPARC Federation

Η υιοθέτηση των βραβείων Natura 2000 αποτελεί το επιστέγασμα της επιτυχημένης πορείας του δικτύου, και αποσκοπεί στην επιβράβευση της αριστείας αναφορικά με τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών και τη διατήρησή τους. Ακολουθεί, λοιπόν, η περιγραφή του βραβείου Natura 2000, και η παράθεση των ελληνικών υποψηφιοτήτων για το έτος 2018.

Λίγα λόγια για το βραβείο Natura 2000

Ο στόχος του βραβείου Natura 2000, που υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι να αναδείξει το σκοπό και το έργο του δικτύου Natura και των καταχωρημένων φορέων που έχουν αναλάβει τη διατήρηση των προστατευόμενων περιοχών σε κάθε χώρα. Επιπροσθέτως, περιλαμβάνει πέντε κατηγορίες αριστείας αναφορικά με τις χρησιμοποιούμενες τεχνικές για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στην Ευρώπη, και είναι οι εξής: α) Επικοινωνία, β) Κοινωνικοοικονομικά οφέλη, γ) Διατήρηση, δ) Κοινές επιδιώξεις των μερών (φύση και άνθρωπος) και ε) Διασυνοριακή συνεργασία.

Η πρώτη κατηγορία αριστείας, ήτοι αυτή της επικοινωνίας, αφορά τα επικοινωνιακά επιτεύγματα -των συνδεδεμένων με το δίκτυο φορέων- που συνέβαλαν στην πληρέστερη ενημέρωση για το δίκτυο Natura και στην ευαισθητοποίηση απέναντι στη φύση. Το δεύτερο βραβείο αναγνωρίζει τη δημιουργία κοινωνικοοικονομικών οφελών για τους επιχειρηματίες που κατόρθωσαν να αναπτύξουν δραστηριότητες που σχετίζονται με το δίκτυο Natura, όπως ο οικοτουρισμός σε μια περιοχή Natura ή η χρήση του σήματος Natura στην αγορά των προϊόντων.

Εν συνεχεία, η διατήρηση επιβραβεύει πρωτοβουλίες που σχετίζονται με τη βελτίωση του πλαισίου διατήρησης ενός συγκεκριμένου προστατευόμενου οικοσυστήματος ή είδους. Η τέταρτη κατηγορία, δηλαδή οι κοινές επιδιώξεις των μερών, αναδεικνύει επιτυχημένες προσπάθειες συμβιβασμού των αντιτιθέμενων συμφερόντων (προστασία της φύσης vs. οικονομικά οφέλη) που επέδρασαν θετικά στην ανάπτυξη του δικτύου Natura. Τέλος, η πέμπτη κατηγορία αφορά δύο είδη σύμπραξης: αφ’ ενός τη διασυνοριακή συνεργασία που αποσκοπεί στην καλύτερη προστασία των εγγεγραμμένων οικοσυστημάτων και ειδών, αφ’ ετέρου την ανάπτυξη δικτύωσης μεταξύ των φορέων της ίδιας χώρας ή σε κάποιες περιπτώσεις της ίδιας γεωγραφικής περιφέρειας που έχουν κοινές επιδιώξεις (π.χ. υγρότοποι δικτύου Natura 2000, διαχειριστές των περιοχών Natura 2000, φορείς που ασχολούνται με την προστασία των ερπετών και των λοιπών ειδών που ζουν στους υγροτόπους).

Source: Greek Infographics

Καταληκτικά, οποιοσδήποτε έχει σχέση με το δίκτυο Natura δύναται να θέσει υποψηφιότητα για το βραβείο, και η αίτησή του θα εξετασθεί από μια επιτροπή ανεξάρτητων ειδικών επί του αντικειμένου. Οι νικητές κάθε χρονιάς ανακοινώνονται περίπου στις 21 Μαΐου, που αποτελεί την «ημέρα Natura 2000». Η τελετή παραλαβής των βραβείων λαμβάνει χώρα στις Βρυξέλλες, και ακολουθεί χρηματική και μη στήριξη των βραβευθέντων για την οργάνωση τοπικών εκδηλώσεων και τη συνέχιση του έργου τους.

Ποιες είναι οι υποψηφιότητες με τις οποίες εκπροσωπείται η Ελλάδα φέτος;

Οι υποψήφιοι για το έτος 2018 αριθμούν τους 25 και προέρχονται από την Αυστρία, το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Δανία, την Εσθονία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισπανία, την Ιρλανδία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, το Λουξεμβούργο, την Πορτογαλία και την Ελλάδα. Οι υποψηφιότητες της Ελλάδος για φέτος είναι οι εξής:

  1. Προστασία της Μεσογειακής φώκιας.
  2. Το μονοπάτι ερμηνείας της λίμνης Στυμφαλίας.
  3. Συνύπαρξη ανθρώπου και αρκούδας στον 21ο αιώνα.
  4. Επιστροφή του Κιρκινεζιού.
  5. Διάσωση του Ασπροπάρη γύπα.

Επεξηγηματικά, η προστασία της Μεσογειακής φώκιας συνδέεται με το έργο της οργάνωσης Mom για την προστασία, διατήρηση και ανάδειξη του παρακτίου και θαλάσσιου φυσικού περιβάλλοντος της Ελλάδος. Η οργάνωση καταβάλει προσπάθειες για την αντιμετώπιση όλων των σημαντικών προβλημάτων που απειλούν την προστασία και διατήρηση της Μεσογειακής φώκιας στο Αιγαίο και Ιόνιο Πέλαγος, όπως η τυχαία εμπλοκή σε αλιευτικά εργαλεία, η σκόπιμη θανάτωση και η υπεραλίευση. Το μονοπάτι ερμηνείας της λίμνης Στυμφαλίας, δε, αποτελεί ένα έργο με τίτλο «Ο άνθρωπος και η φύση στα μονοπάτια της εποχής» που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE-Stymfalia, με στόχο την ένωση του σημαντικού αυτού τοπίου βιοποικιλότητας με τα ερείπια της αρχαίας πόλης του Στυμφαλού και την πολιτιστική της κληρονομιά. Πρόκειται για μια πεζοπορική διαδρομή μήκους 1.8 χλμ, που συνδέει το Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας με τον υδροβιότοπο και τον αρχαιολογικό χώρο.

Συμπληρωματικά, η συνύπαρξη του ανθρώπου και της αρκούδας στον 21ο αιώνα είναι ένα πρόγραμμα που αναπτύσσεται στην Καστοριά από την περιβαλλοντική οργάνωση «Καλλιστώ» σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και την Αναπτυξιακή Καστοριάς. Το ανωτέρω πρόγραμμα αποσκοπεί στη βελτίωση της συνύπαρξης της αρκούδας και του ανθρώπου, δίνοντας έμφαση τόσο στα τροχαία ατυχήματα στα οποία εμπλέκονται αρκούδες, όσο και στις ζημίες που προκαλεί η αρκούδα στη ζωική και φυτική παραγωγή. Η επιστροφή του Κιρκινεζιού αποτελεί, επίσης, μια συλλογική προσπάθεια, καθώς φορείς από την Ελλάδα, την Ισπανία, την Τουρκία, τη Βουλγαρία ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ανάκτηση του κιρκινεζιού (μικρό γεράκι, το falco naumanni) που θεωρείται είδος προς εξαφάνιση. Τέλος, η διάσωση του Ασπροπάρη γύπα εντάσσεται στο πλαίσιο συντονισμένης προσπάθειας τεσσάρων οργανώσεων (WWF Ελλάδος, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, BSPB από τη Βουλγαρία και RSPB από το Ηνωμένο Βασίλειο). Αποτελεί μείζον ζήτημα η ανάκτηση του είδους, διότι βρίσκεται στα πρόθυρα εξαφάνισης – με χαρακτηριστικό παράδειγμα την Ελλάδα όπου έχουν απομείνει μόνο 5 ζεύγη Ασπροπάρη γύπα.

Συμπερασματικά, πρωταρχικής σημασίας είναι η κατανόηση του βαρυσήμαντου ρόλου της φύσης για την ανθρώπινη ύπαρξη. Χρωστάμε την ύπαρξη μας στη φύση, καθώς τα οικοσυστήματά της και οι μηχανισμοί της είναι η πηγή συντήρησης του ανθρώπινου είδους (π.χ. καθαρό νερό-φυσικός μηχανισμός καθαρισμού του). Εξάλλου, όπως εύστοχα λέει και ο Giordano Bruno: natura est deus in rebus.

Πηγές:

  1. European Commission. (2018). European Natura 2000 Award. http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/the-award/index_en.htm
  2. Euronews. (2018). Βραβεία Natura 2000: Οι ελληνικές υποψηφιότητες. http://gr.euronews.com/2018/03/16/brabeia-natura-2000-oi-ellinikes-ipopsifiotites
  3. ALFA CERT. (2018). Natura 2000 Award: Support the 5 Greek finalists. https://certs-it.com/2018/03/17/natura-2000-award/
  4. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία. (2018). Κιρκινέζι. http://www.ornithologiki.gr/page_cn.php?tID=2368&aID=32

 

 

Έχει περάσει αρκετός χρόνος (4 έτη) από τη δημοσίευση αυτού του άρθρου. Παρακαλούμε συνεχίστε στην ανάγνωσή του έχοντας υπόψη την ημερομηνία δημοσίευσης.

Tagged under:

Η Θεοδώρα-Ηλιάνα Παπαχαραλάμπους είναι επί πτυχίω φοιτήτρια της Νομικής Σχολής Αθηνών. Ομιλεί άριστα τρεις ξένες γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά), ενώ διαθέτει γνώσεις ιταλικών και ρουμανικών. Η διαμονή της στο Παρίσι με το πρόγραμμα κινητικότητας φοιτητών Erasmus+ αποτελεί εφαλτήριο για να μάθει περισσότερες μελλοντικά. Έχει παρακολουθήσει πληθώρα σεμιναρίων και συνεδρίων, κυρίως διεθνούς και ευρωπαϊκής θεματολογίας, καθώς και έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό προσομοιώσεων. Το ενδιαφέρον της τόσο για το διεθνές δίκαιο εμφαίνεται από τη συμμετοχή της σε δύο εικονικές δίκες ως μέλους της ομάδας της σχολής της και ως προπονήτριας, όσο και για το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι μέσω της ιδιότητας της ως μέλους της ομάδας Δημοσίων Σχέσεων της ένωσης ‘BETA e.V.’ (Bringing Europeans Together Association). Επιπροσθέτως, έχει κάνει πρακτική άσκηση στη Διεύθυνση του «Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» του Υπουργείου Εξωτερικών και στη Δικηγορική Εταιρία POP & Partners στο Βουκουρέστι. Την περίοδο αυτή, κάνει πρακτική άσκηση στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Είναι εθελόντρια, αγαπάει τα βιβλία και τα ταξίδια. Συνηθίζει να επαναλαμβάνει τη φράση «Στη ζωή δεν υπάρχει ‘δε μπορώ’, υπάρχει μονάχα ‘δε θέλω’» και προσπαθεί να την εφαρμόζει. [email protected]

Website: https://powerpolitics.eu

   Ροή άρθρων Συντάκτη

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Περισσότερα από την Power Politics:

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest