Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών: Ενέργεια και Περιβάλλον

Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (U.N. Sustainable Development Goals) -γνωστοί και ως “Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη: αλλάζοντας τον κόσμο μας”– αποτελούν μια ομάδα 17 παγκόσμιων στόχων που υιοθετήθηκαν από τα Κράτη-Μέλη των Η.Ε. το 2015. Σαφέστερα, οι 17 στόχοι περιλαμβάνονταν στο ψήφισμα της 25ης Σεπτεμβρίου 2015 (A/RES/70/1), και η υιοθέτησή τους συνοδεύτηκε από την ακόλουθη φράση του πρώην Γενικού Γραμματέα των Η.Ε., Ban Ki-moon: “Δεν έχουμε σχέδιο Β, διότι δεν υπάρχει πλανήτης Β”.

Η ψήφιση της “Ατζέντας 2030″ συνδέεται με την εξέλιξη που σημειώθηκε αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος στα Η.Ε., ωστόσο η αφετηρία της πορείας αυτής τοποθετείται στο έτος 1972. Πιο συγκεκριμένα, το 1972, αρχηγοί Κρατών συναντήθηκαν στη Στοκχόλμη της Σουηδίας, στο πλαίσιο του Συνεδρίου των Η.Ε. για το ανθρώπινο περιβάλλον, ώστε να συζητήσουν για το δικαίωμα του ανθρώπου σε ένα υγιές και αποδοτικό περιβάλλον. Το πρώτο αυτό βήμα ακολούθησε η δημιουργία της “Παγκόσμιας Επιτροπής για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη” το 1983, η οποία όρισε τη βιώσιμη ανάπτυξη ως “την εκπλήρωση των αναγκών των τωρινών γενεών, συνάμα με την εξασφάλιση της δυνατότητας των μελλοντικών γενεών να εκπληρώσουν τις δικές τους ανάγκες”. Τέλος, ακολούθησε η ψήφιση διαφόρων στόχων για το περιβάλλον όπως, inter alia, “η Ατζέντα του Ρίο” και οι “Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας”.

Στο παρόν άρθρο, θα αναλυθούν μόνο οι Στόχοι που αφορούν αποκλειστικά την ενέργεια και το περιβάλλον από το σύνολο των “17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Η.Ε.”. Σαφέστερα:

Στόχος 6: Καθαρό νερό και αποχέτευση

Στον πλανήτη εντοπίζεται επαρκές απόθεμα γλυκού νερού, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η πρόσβαση όλων των ανθρώπων στο καθαρό νερό. Ωστόσο, οι δυσχερείς οικονομικές συνθήκες και οι ελλιπείς δομές ευθύνονται για τη διάδοση ασθενειών -ως επακόλουθο της έλλειψης υγιεινής και αποχέτευσης, καθώς και της ανεπαρκούς παροχής νερού-, οι οποίες με τη σειρά τους προκαλούν το θάνατο εκατομμυρίων ανθρώπων και, ιδίως, παιδιών. Η ξηρασία, ακόμη, επιδεινώνει την ήδη βεβαρημένη κατάσταση στις φτωχότερες χώρες του κόσμου, και συγκαταλέγεται στους παράγοντες που -σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες- θα ευνοήσουν την επαναλαμβανόμενη έλλειψη γλυκού νερού για τουλάχιστον έναν στους τέσσερις ανθρώπους έως το 2050.

Ως εκ τούτου, έως το 2030 ο Στόχος 6 επιδιώκει τα ακόλουθα:

 1. Καθολική και ισότιμη πρόσβαση σε ασφαλές και προσιτό πόσιμο νερό για όλους.
 2. Επαρκή και ισότιμη πρόσβαση σε εγκαταστάσεις υγιεινής για όλους, με έμφαση στις γυναίκες, τα κορίτσια και τις ομάδες του πληθυσμού που βρίσκονται σε πιο ευάλωτη θέση.
 3. Βελτίωση της ποιότητας του νερού μέσω της αντιμετώπισης της ρύπανσης, της ελεγχόμενης απελευθέρωσης χημικών ουσιών, της μείωσης των ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων, της προαγωγής της ανακύκλωσης των υλικών, και της ασφαλούς επαναχρησιμοποίησης του νερού.
 4. Αποδοτικότερη χρήση των υδάτων, και βιώσιμη άντληση πόσιμου νερού, ώστε να καταπολεμηθεί το φαινόμενο της λειψυδρίας.
 5. Εφαρμογή μιας αποτελεσματικότερης μεθόδου διαχείρισης των υδατικών πόρων, στοχεύοντας στη διασυνοριακή συνεργασία (όπου αυτό είναι εφικτό).
 6. Προστασία και αποκατάσταση των υδάτινων οικοσυστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των βουνών, δασών, υδροβιότοπων, ποταμών, υδροφόρων οριζόντων και λιμνών.
 7. Στήριξη της συμμετοχής των τοπικών κοινοτήτων στη βελτίωση των διαδικασιών διαχείρισης νερού και των εγκαταστάσεων υγιεινής.

Στόχος 7: Φθηνή και καθαρή ενέργεια

Ο πρώην Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Ban Ki-moon, ηγείται της πρωτοβουλίας “Βιώσιμη Ενέργεια για όλους”, η οποία αποσκοπεί στην εξασφάλιση καθολικής πρόσβασης σε σύγχρονες υπηρεσίες ενέργειας μεγαλύτερης αποδοτικότητας, και την αύξηση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι η ενέργεια συνδέεται άρρηκτα με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την παραγωγή τροφίμων, και την αύξηση του ΑΕΠ μιας χώρας.

Σαφέστερα, έως το 2030 ο στόχος 7 αποβλέπει στα εξής:

 1. Καθολική πρόσβαση σε προσιτές, αξιόπιστες και σύγχρονες υπηρεσίες ενέργειας.
 2. Σημαντική αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο παγκόσμιο ενεργειακό μείγμα.
 3. Διπλασιασμός του ποσοστού βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε διεθνές επίπεδο.
 4. Ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας αναφορικά με την έρευνα, την τεχνολογία και τις επενδύσεις που συνδέονται με την καθαρή ενέργεια και τις υποδομές.
 5. Επέκταση των υποδομών και αναβάθμιση της τεχνολογίας για την παροχή σύγχρονων και βιώσιμων υπηρεσιών ενέργειας στις αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και στα μικρά νησιωτικά και τα περίκλειστα αναπτυσσόμενα Κράτη.

Στόχος 11: Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες

Source: US Green Technology

Ορισμένες από τις συχνές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα αστικά κέντρα είναι η κυκλοφοριακή συμφόρηση, η απουσία κονδυλίων για τη χρηματοδότηση βασικών υπηρεσιών, η έλλειψη επαρκούς στέγασης, και η υποβάθμιση των υποδομών. Επί παραδείγματι, 825 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε παραγκουπόλεις ακόμη και σήμερα, ενώ -σύμφωνα με επίσημα στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών- ο αριθμός αυτός ακολουθεί ανοδική πορεία. Τα αστικά κέντρα καταναλώνουν περίπου το 60-80% της παγκόσμιας ενέργειας, και ευθύνονται για το 75% των εκπομπών αερίων του άνθρακα. Συνεπεία της ταχείας αστικοποίησης αποτελεί η μείωση των αποθεμάτων γλυκού νερού, σε συνδυασμό με την αύξηση των λυμάτων, και τις ανάλογες επιπτώσεις στο περιβάλλον και στη δημόσια υγεία.

Οι επιδιώξεις του Στόχου 11, έως το 2030, είναι οι εξής:

 1. Προαγωγή της βιώσιμης αστικοποίησης, και ανάπτυξη σχετικών δυνατοτήτων για το βιώσιμο σχεδιασμό των ανθρωπίνων οικισμών σε διεθνές επίπεδο.
 2. Ενίσχυση των προσπαθειών για την προστασία της παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς.
 3. Σημαντική μείωση του αριθμού των πληγέντων και θανόντων από φυσικές καταστροφές, εστιάζοντας στην προστασία των φτωχών και άλλων ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.
 4. Καταπολέμηση της δυσμενούς περιβαλλοντικής κατάστασης που επικρατεί στις πόλεις, θέτοντας ως προτεραιότητα τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα, και της διαχείρισης των αστικών και άλλων αποβλήτων.
 5. Καθολική πρόσβαση σε πράσινους, ασφαλείς και δημοσίους χώρους.
 6. Υποστήριξη οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών δεσμών μεταξύ των αστικών και αγροτικών περιοχών, μέσω της ενίσχυσης του περιφερειακού αναπτυξιακού σχεδιασμού.
 7. Παροχή οικονομικής και τεχνικής βοήθειας στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, για την οικοδόμηση βιώσιμων και ανθεκτικών κτιρίων, με τη χρήση τοπικών πρώτων υλών.

Στόχος 12: Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή

Η βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση στοχεύει στην επίτευξη ενεργειακής αποδοτικότητας και βιώσιμων δομών, καθώς και την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες και “πράσινες” θέσεις εργασίας. Επεξηγηματικά, η υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή αποβλέπουν στην εξασφάλιση μιας ποιοτικότερης ζωής για όλους τους ανθρώπους, εμπλέκοντας διάφορους φορείς, όπως τους καταναλωτές, τους ερευνητές, τους επιστήμονες, τα καταστήματα λιανικού εμπορίου, τα Μ.Μ.Ε. κ.ά.

Έως το 2030, ο Στόχος 12 επιδιώκει τα ακόλουθα:

 1. Βιώσιμη διαχείριση και επαρκή χρήση των φυσικών πόρων.
 2. Μείωση των παραγόμενων αποβλήτων τροφίμων κατά το ήμισυ σε διεθνές επίπεδο.
 3. Ορθή διαχείριση των χημικών και άλλων αποβλήτων καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους -ακολουθώντας τα διεθνή αναγνωρισμένα πρότυπα-, καθώς και έλεγχο της απόρριψής τους στο έδαφος, το νερό και τον αέρα, με σκοπό να αντιμετωπισθούν οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.
 4. Ουσιαστική μείωση της παραγωγής αποβλήτων, μέσω της εφαρμογής της πρόληψης, της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης.
 5. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των ανθρώπων αναφορικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη, και την υιοθέτηση ενός τρόπου ζωής που αναπτύσσεται σε αρμονία με τη φύση.
 6. Ανάπτυξη του βιώσιμου τουρισμού, ο οποίος προάγει τον τοπικό πολιτισμό και τα προϊόντα, ενώ δημιουργεί και νέες θέσεις εργασίας.
 7. Εξορθολογισμό των μη αποδοτικών επιδοτήσεων για τα ορυκτά καύσιμα, ώστε να παύσουν η ανεξέλεγκτη κατανάλωση και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Στόχος 13: Δράση για το κλίμα

Βάσει των στοιχείων της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή, η μέση παγκόσμια θερμοκρασία θα υπερβεί τον 1,5 βαθμό Κελσίου μέχρι το τέλος του 21ου αιώνα, εάν συνεχισθεί ακάθεκτη η αύξηση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα και, εν συνόλω, η κλιματική αλλαγή. Καθίσταται εμφανές ότι η κλιματική αλλαγή δεν γνωρίζει σύνορα, διότι επηρεάζει κάθε χώρα, σε κάθε ήπειρο, επιδρώντας δραστικά στη ζωή των ανθρώπων και στις εθνικές οικονομίες.

Οι επιδιώξεις του Στόχου 13, έως το 2030, είναι οι εξής:

 1. Ενσωμάτωση των μέτρων για την κλιματική αλλαγή στις εθνικές πολιτικές και το σχεδιασμό αυτών.
 2. Ενίσχυση της θέσης όλων των χωρών έναντι των κινδύνων και των φυσικών καταστροφών που αποτελούν επακόλουθο της κλιματικής αλλαγής.
 3. Παροχή εκπαίδευσης προσανατολισμένης στην κλιματική αλλαγή, και ευαισθητοποίηση των πολιτών αναφορικά με το ζήτημα αυτό.
 4. Ανάπτυξη μηχανισμών για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό και τη διαχείριση θεμάτων που αφορούν την κλιματική αλλαγή στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και τα αναπτυσσόμενα νησιωτικά Κράτη.
 5. Τήρηση της δέσμευσης που έχουν αναλάβει τα Κράτη-Μέλη της “Συμφωνίας του Παρισιού για την Κλιματική Αλλαγή”, αναφορικά με την -από κοινού- ετήσια διάθεση 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Στόχος 14: Ζωή στο νερό

Source: energment-Word Press.com

Το νερό της βροχής, το πόσιμο νερό, το οξυγόνο, οι ακτογραμμές, η τροφή και το κλίμα είναι μόνο μερικά από τα στοιχεία που συνδέονται άρρηκτα με τη θάλασσα, και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής μας ζωής. Οι ωκεανοί καλύπτουν τα ¾ της επιφάνειας της Γης, περιλαμβάνουν το 97% του νερού του πλανήτη, και αντιπροσωπεύουν το 99% του χώρου όπου ζουν έμβια όντα. Επιπροσθέτως, αποτελούν τη μεγαλύτερη πηγή πρωτεΐνης σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ, παράλληλα, 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι εξαρτώνται από αυτούς.

Ο Στόχος 14 αποβλέπει στα ακόλουθα:

 1. Πρόληψη και σημαντική μείωση όλων των μορφών θαλάσσιας ρύπανσης, έως το 2025.
 2. Βιώσιμη διαχείριση και προστασία των θαλασσίων και παρακτίων οικοσυστημάτων, έως το 2020.
 3. Αποτελεσματικότερη ρύθμιση της αλιευτικής συγκομιδής, και τερματισμός της υπεραλίευσης, της παράνομης αλιείας και των καταστρεπτικών αλιευτικών τεχνικών, μέχρι το 2020.
 4. Αύξηση των οικονομικών ωφελειών για τα μικρά νησιωτικά αναπτυσσόμενα Κράτη και τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, από τη βιώσιμη χρήση των θαλασσίων πόρων.
 5. Ενίσχυση της βιώσιμης χρήσης και διατήρησης των ωκεανών και των πόρων τους, επιδεικνύοντας σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και, συγκεκριμένα, στη
  “Διεθνή Σύμβαση των Η.Ε. για το δίκαιο της θάλασσας”.

Στόχος 15: Ζωή στη στεριά

Τα δάση καλύπτουν το 30% της επιφάνειας της Γης, και αποτελούν πηγή βιοπορισμού για περίπου 1,6 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Η αποψίλωση και η ερημοποίηση δημιουργούν μεγάλες προκλήσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς ευθύνονται για την ετήσια απώλεια μεγάλης έκτασης αρόσιμης γης, την εξαφάνιση συντριπτικού αριθμού ειδών ζώων, και την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής σχεδόν του 80% του παγκόσμιου πληθυσμού.

Οι επιδιώξεις του Στόχου 15 είναι οι εξής:

 1. Διατήρηση, αποκατάσταση και βιώσιμη χρήση των χερσαίων οικοσυστημάτων -ιδίως των δασών, βουνών και ξηρών ζωνών-, μέχρι το 2020.
 2. Καταπολέμηση της απερήμωσης, και αποκατάσταση των υποβαθμισμένων γαιών και εδαφών που έχουν επηρεασθεί από την ξηρασία, τις πλημμύρες και την ερημοποίηση, έως το 2030.
 3. Αποτροπή της απώλειας της βιοποικιλότητας και της εξαφάνισης απειλουμένων ειδών, έως το 2020.
 4. Ανάληψη άμεσης δράσης έναντι στη λαθροθηρία και την παράνομη διακίνηση προστατευομένων ειδών της χλωρίδας και της πανίδας.
 5. Χρηματοδότηση της βιώσιμης διαχείρισης των δασών, και παροχή επαρκών κινήτρων στις αναπτυσσόμενες χώρες, για να προάγουν την αναδάσωση και τη διατήρηση των δασικών εκτάσεων.

  Source: UNDP Sustainable Development Goals-Promo Video

  Καταληκτικά, οι “Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης των Η.Ε.” παρουσιάζουν μια εσωτερική συνοχή, είναι απλούστερα διατυπωμένοι συγκριτικά με άλλους στόχους του παρελθόντος, και προσανατολίζονται στην υλοποίηση συγκεκριμένων επιδιώξεων. Παρά το γεγονός, λοιπόν, ότι αναλύθηκαν ορισμένοι από αυτούς στο εν λόγω άρθρο, στην πραγματικότητα, όλοι περιέχουν ψήγματα αναφορών στην ενέργεια και στο περιβάλλον. Το κλειδί για την υλοποίησή τους είναι ένα: η διεθνής συνεργασία.

Πηγές:

 1. Sustainable Development Goals Fund. (n.d.). From MDGs to SDGs. [online] Available at: http://www.sdgfund.org/mdgs-sdgs [Accessed 15 Jun. 2017].
 2. Sustainabledevelopment.un.org. (2017). Sustainable Development Knowledge Platform. [online] Available at: https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs [Accessed 15 Jun. 2017].
 3. UNDP. (2017). Sustainable Development Goals. [online] Available at: http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals.html [Accessed 15 Jun. 2017].
 4. Ford, L. (2015). Sustainable development goals: all you need to know. [online] the Guardian. Available at: https://www.theguardian.com/global-development/2015/jan/19/sustainable-development-goals-united-nations [Accessed 15 Jun. 2017].
 5. World Economic Forum. (2015). What are the Sustainable Development Goals?. [online] Available at: https://www.weforum.org/agenda/2015/09/what-are-the-sustainable-development-goals/ [Accessed 15 Jun. 2017].
 6. Unric.org. (2016). Στόχοι για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. [online] Available at: https://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=36&Itemid=71 [Accessed 15 Jun. 2017].
 7. Hellenic Platform for Development. (2017). Οι 17 στόχοι – Hellenic Platform for Development. [online] Available at: http://hellenicplatform.org/oi-17-stoxoi/ [Accessed 15 Jun. 2017].

 

 

Έχει περάσει αρκετός χρόνος (2 έτη) από τη δημοσίευση αυτού του άρθρου. Παρακαλούμε συνεχίστε στην ανάγνωσή του έχοντας υπόψη την ημερομηνία δημοσίευσης.

Tagged under:

Η Θεοδώρα-Ηλιάνα Παπαχαραλάμπους είναι επί πτυχίω φοιτήτρια της Νομικής Σχολής Αθηνών. Ομιλεί άριστα τρεις ξένες γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά), ενώ διαθέτει γνώσεις ιταλικών και ρουμανικών. Η διαμονή της στο Παρίσι με το πρόγραμμα κινητικότητας φοιτητών Erasmus+ αποτελεί εφαλτήριο για να μάθει περισσότερες μελλοντικά. Έχει παρακολουθήσει πληθώρα σεμιναρίων και συνεδρίων, κυρίως διεθνούς και ευρωπαϊκής θεματολογίας, καθώς και έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό προσομοιώσεων. Το ενδιαφέρον της τόσο για το διεθνές δίκαιο εμφαίνεται από τη συμμετοχή της σε δύο εικονικές δίκες ως μέλους της ομάδας της σχολής της και ως προπονήτριας, όσο και για το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι μέσω της ιδιότητας της ως μέλους της ομάδας Δημοσίων Σχέσεων της ένωσης ‘BETA e.V.’ (Bringing Europeans Together Association). Επιπροσθέτως, έχει κάνει πρακτική άσκηση στη Διεύθυνση του «Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» του Υπουργείου Εξωτερικών και στη Δικηγορική Εταιρία POP & Partners στο Βουκουρέστι. Την περίοδο αυτή, κάνει πρακτική άσκηση στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Είναι εθελόντρια, αγαπάει τα βιβλία και τα ταξίδια. Συνηθίζει να επαναλαμβάνει τη φράση «Στη ζωή δεν υπάρχει ‘δε μπορώ’, υπάρχει μονάχα ‘δε θέλω’» και προσπαθεί να την εφαρμόζει. [email protected]

Website: https://powerpolitics.eu

   Ροή άρθρων Συντάκτη

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Περισσότερα από την Power Politics:

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest