Περί Βιβλιογραφικών Αναφορών

Η παρούσα σελίδα έχει σκοπό να ενημερώσει του συντάκτες για τη σωστή συγγραφή των βιβλιογραφικών αναφορών ενός άρθρου.
Εισαγωγή

Η σύνταξη ενός κειμένου – εργασία για μάθημα, διπλωματική εργασία, ερευνητικό άρθρο κλπ – απαιτεί σαφείς και ακριβείς αναφορές στο βιβλιογραφικό υλικό που έχει χρησιμοποιηθεί. Το κείμενο είναι απαραίτητο να περιλαμβάνει παραπομπές στη σχετική βιβλιογραφία και στο τέλος του άρθρου παρατίθεται λίστα με όλες τις βιβλιογραφικές αναφορές στις οποίες παραπέμπει το κείμενο και μόνον αυτές.

Η αναφορά στο βιβλιογραφικό υλικό γίνεται με διάφορους τρόπους. Στο παρόν κείμενο αναπτύσσεται το σύστημα Harvard.

Σύστημα Harvard

Η παραπομπή γίνεται εντός κειμένου. Το επώνυμο του/της συγγραφέα και το έτος έκδοσης του βιβλίου ή άρθρου εμφανίζονται σε παρένθεση μέσα στο κείμενο.

π.χ. (Ρηγοπούλου, 2003).

Σε περίπτωση που έχουμε δυο συγγραφείς, παραθέτουμε και τα δυο ονόματα.

π.χ. (Massey και McDowell, 1984).

Σε περίπτωση που έχουμε τρεις ή περισσότερους/-ες συγγραφείς, παραθέτουμε το πρώτο όνομα ακολουθούμενο από ‘κ.ά.’ ή ‘et al.’

π.χ. (Bell et al., 1994).

Σε περίπτωση που έχουμε περισσότερα από ένα βιβλία ή άρθρα του/της ίδιου/-ας συγγραφέα και του ίδιου έτους έκδοσης, εισάγουμε αρίθμηση με μικρά γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου μετά το έτος έκδοσης.

π.χ. (Golding, 1993α), (Golding, 1993β).

Σε περίπτωση που παραθέτουμε αυτούσιο απόσπασμα από βιβλίο ή άρθρο, το βάζουμε μέσα σε εισαγωγικά και παραθέτουμε και τον αριθμό της σελίδας στην οποία βρίσκεται το απόσπασμα.

π.χ. (Haver, 1996, σελ.67) ή (Haver, 1996:67).

Αν το απόσπασμα είναι εκτενέστερο από τρεις σειρές, το παραθέτουμε σε ξεχωριστή παράγραφο με μεγαλύτερα διαστήματα από την άκρη της σελίδας δεξιά και αριστερά, χωρίς εισαγωγικά.

Σε κάθε περίπτωση, τα πλήρη στοιχεία του βιβλίου ή άρθρου παρουσιάζονται στη λίστα με τις βιβλιογραφικές αναφορές στο τέλος του κειμένου —σε αλφαβητική σειρά κατά το επώνυμο του/της συγγραφέα— με τον εξής τρόπο:

Βιβλίο

Το όνομα του/της συγγραφέα ακολουθείται από έτος έκδοσης, τίτλο βιβλίου (με πλάγιους χαρακτήρες ή bold ή υπογράμμιση ή οποιοδήποτε συνδυασμό των παραπάνω —αν υπάρχει υπότιτλος, καλό είναι να περιλαμβάνεται), τόπο έκδοσης (πόλη) και εκδότη.

π.χ. Ρηγοπούλου, Π. (2003) Το Σώμα: Ικεσία και Απειλή. Αθήνα: Πλέθρον.

Συλλογή άρθρων

Όπως πριν —η διαφορά είναι ότι στη θέση του ονόματος του/της συγγραφέα μπαίνει το όνομα του/της επιμελητή/-τριας, με την ένδειξη (επιμ.) ή (ed.) ή (eds).

π.χ. Μακρυνιώτη, Δ. (επιμ.) (2004) Τα όρια του Σώματος: Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις. Αθήνα: Νήσος.

Leach, N. (ed.) (1997) Rethinking Architecture: A Reader in Cultural Theory. London: Routledge.

Άρθρο σε συλλογή

Το όνομα του/της συγγραφέα ακολουθείται από έτος έκδοσης, τίτλο άρθρου (σε εισαγωγικά) και τα πλήρη στοιχεία της συλλογής όπως πριν. Στο τέλος αναφέρονται και οι σελίδες τις οποίες καταλαμβάνει το άρθρο στη συλλογή.

π.χ. Best, S. (1995) ‘Sexualizing Space’, στο E. Grosz και E. Probyn (eds), Sexy Bodies: The Strange Carnalities of Feminism. London: Routledge, p.181-94.

Άρθρο σε περιοδική έκδοση

Το όνομα του/της συγγραφέα ακολουθείται από έτος έκδοσης, τίτλο άρθρου (σε εισαγωγικά), όνομα περιοδικής έκδοσης (με πλάγιους χαρακτήρες ή bold ή υπογράμμιση ή οποιοδήποτε συνδυασμό των παραπάνω), αριθμό τεύχους και σελίδες τις οποίες καταλαμβάνει το άρθρο.

π.χ. Bell, D., Binnie J., Cream J. and Valentine G. (1994) ‘All Hyper Up and No Place To Go’, Gender, Place and Culture, V.1, no.1, p.31-47.

Κείμενο σε ιστοσελίδα

Παρατίθεται το όνομα του/της συγγραφέα, το έτος δημοσίευσης του κειμένου στο διαδίκτυο, η ηλεκτρονική διεύθυνση και η ημερομηνία τελευταίας επίσκεψης.

π.χ. Κωστόπουλος, Τ., Τρίμης Δ., Ψαρρά Α. και Ψαρράς Δ. (2002) ‘Η Άλλη Παγκοσμιοποίηση’, Available at: http://www.iospress.gr/ios2002/ios20021013a.htm, (Accessed: 10 December 2016)

Βιβλίο ή άρθρο μεταφρασμένο από άλλη γλώσσα

Μετά τον τίτλο του βιβλίου ή άρθρου, παρατίθεται και το όνομα του μεταφραστή ή της μεταφράστριας Στην περίπτωση αυτή, συνήθως παρατίθεται και το έτος πρώτης έκδοσης του βιβλίου ή άρθρου, όπως φαίνεται στο παράδειγμα.

π.χ. Lefebvre, H. (1991 [1974]) The Production of Space, trans. D. Nicholson Smith. Oxford: Blackwell.

Massey D. και McDowell L. (1993 [1984]). ‘Ένας Χώρος για τις Γυναίκες;’, μτδ Ντ.Βαΐου, στο Κ. Χατζημιχάλης (επιμ.), Περιφερειακή Ανάπτυξη και Πολιτική: Κείμενα από τη Διεθνή Εμπειρία. Αθήνα: Εξάντας, p.111-25

Ειδικές Περιπτώσεις

Δεν υπάρχει συγγραφέας για κάποιο άρθρο

Σε κάποια έργα όπως λεξικά και κυβερνητικές δημοσιεύσεις, είναι δύσκολο να εντοπίσετε ποιος είναι ο συγγραφέας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι βιβλιογραφικές αναφορές οργανώνονται αλφαβητικά με βάση τον τίτλο του τεκμηρίου ή της σειράς ή ακόμη και με βάση ένα συλλογικό όργανο στο ρόλο του συγγραφέα.

Δεν αναφέρεται ημερομηνία έκδοσης

Όταν δεν αναφέρεται το έτος έκδοσης τότε χρησιμοποιείται είτε η χρονολογία του copyright είτε μέσα σε παρένθεση η συντομογραφία (χ.χ.) =(χωρίς χρονολογία) ή (n.d.)= (no date).

Αναφορά σε αποσπάσματα λόγων ή σε γνωμικά φυσικών προσώπων

Τα λόγια θα μπαίνουν μέσα σε εισαγωγικά και μαζί με το όνομα συγγραφέα και την χρονολογία έκδοσης θα αναφέρεται και ο αριθμός σελίδας. Εάν η παράθεση των λόγων ή γνωμικών ξεπερνά τις 4 γραμμές, τότε καλύτερα να κόψετε την παράγραφο χωρίς να τελειώνετε με εισαγωγικά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: συνιστάται η εργασία σας να μην περιέχει χωρία ή αποσπάσματα άλλων συγγραφέων που θα αποτελούν ένα ποσοστό πάνω από το 5% της έκτασής της και πάντα αυτή η αναφορά να ακολουθείται από ένα προσωπικό σας σχόλιο που θα δικαιολογεί γιατί έχει επιλεγεί το συγκεκριμένο απόσπασμα και με ποιον τρόπο στηρίζει την άποψή σας.

Πρακτικά Συνεδρίων

BATT, Chris, 1995. The library of the future: public libraries and the Internet. 61st IFLA General Conference – Conference Proceedings, August 20-25 1995. Available at: http://www.ifla.org/IV/ifla61/61-batc.htm (Accessed: 25 February 2004)

Κείμενο σε ιστοσελίδα – Linking (διαδικασίας δημιουργίας υπερσυνδέσμου)

Όταν συγγράφουμε βιβλιογραφική αναφορά για κείμενο σε κάποια ιστοσελίδα είναι απαραίτητο να παραθέτουμε και το σύνδεσμο (URL) του συγκεκριμένου ιστοτόπου. Το WordPress (η πλατφόρμα στην οποία γράφουμε τα άρθρα μας) παρέχει ειδικό εργαλείο για τη δημιουργία υπερσυνδέσμου.

Σχετικά με διάφορα links, καλό είναι να θυμάστε ότι:

Επιθυμητή δομή εντός του άρθρου

Η επιθυμητή δομή των βιβλιογραφικών αναφορών εντός του άρθρου φαίνεται στην κάτωθι φωτογραφία.

Εικόνα 1: Επιθυμητή δομή βιβλιογραφικών αναφορών εντός του WordPress

Λογισμικό – Γεννήτρια Παραπομπών

https://www.refme.com/citation-generator/harvard/

Ο παραπάνω σύνδεσμος οδηγεί σε μία ιστοσελίδα που δημιουργεί ημιαυτόματα παραπομπές και βιβλιογραφικές αναφορές. Η λειτουργία της σελίδας δεν είναι δύσκολη. Αρχικά επιλέγεται τον τύπο της βιβλιογραφικής αναφοράς (Website, Book, Journal κλπ), ύστερα στο κάτωθι πλαίσιο επικολλάτε τα στοιχεία που έχετε για την εκάστοτε βιβλιογραφική αναφορά και πατάτε το κουμπί Cite (βλ. Εικόνα 2)

Website – Επικολλάτε το link του άρθρου που θέλετε

Book – Εισάγετε τον τίτλο, τον συγγραφέα ή τον ISBN αριθμό του βιβλίου

Journal – Εισάγετε τίτλο ή τον συγγραφέα του άρθρου

image_2

Εικόνα 2: Αναζήτηση βιβλίου, άρθρου για τη δημιουργία βιβλιογραφικής αναφοράς.

Εφόσον η αναζήτηση του άρθρου έγινε σωστά, θα βρεθούμε σε μία σελίδα όπως αυτή της εικόνας 3. Εδώ βλέπουμε ότι τα διάφορα πεδία είναι, κατά κανόνα, γεμισμένα με δεδομένα που συλλέχθηκαν από την αναζήτηση που κάναμε. Όταν είμαστε ικανοποιημένοι με τα δεδομένα που εμπεριέχονται στα πεδία (όνομα αρθρογράφου, τίτλος άρθρου, ημερομηνία έκδοσης κλπ) τότε πατάμε το κουμπί Generate.

Η νέα σελίδα που εμφανίζεται στην οθόνη μας φαίνεται στην εικόνα 4. Το site έφτιαξε μία βιβλιογραφική αναφορά βάσει του συστήματος Harvard. Επιλέγουμε το κείμενο, όπως φαίνεται και στην εικόνα, κάνουμε δεξί κλικ και επιλέγουμε αντιγραφή. ‘Υστερα επικολλάμε την βιβλιογραφική αναφορά στο άρθρο μας (μέσα στο WordPress).

image_3

Εικόνα 3: Χαρακτηριστικά συνδέσμου URL, άρθρου ή βιβλίου για δημιουργία βιβλιογραφικής αναφοράς.

image_4

Εικόνα 4: Εξαγωγή της βιβλιογραφικής αναφοράς

Περισσότερα από την Power Politics:

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest