Τουρκία και κατάσταση έκτακτης ανάγκης: χρήση και κατάχρηση

Το δημοψήφισμα που διεξήχθη στη γείτονα χώρα, την Τουρκία, έχει απασχολήσει, αν όχι το σύνολο, τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος της παγκόσμιας κοινότητας. Η τουρκική Κυβέρνηση και, ιδιαίτερα, ο Πρόεδρος Recep Tayyip Erdoğan καταφέρνουν, με τις δηλώσεις και τις ενέργειές τους, να διατηρούν αμείωτο το ενδιαφέρον.

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες -από τη σκοπιά του διεθνούς δικαίου- ενέργειες του Τούρκου Προέδρου υπήρξε η δήλωσή του περί επέκτασης της ήδη υπάρχουσας καταστάσεως έκτακτης ανάγκης, η οποία ακολούθησε τη νίκη του στο δημοψήφισμα αναφορικά με την τροποποίηση του Συντάγματος της χώρας, και τη χορήγηση περισσότερων εκτελεστικών εξουσιών στο προεδρικό αξίωμα.

Ορισμός κατάστασης έκτακτης ανάγκης:

Αρχικά, η κατάσταση έκτακτης ανάγκης αποτελεί μια ενέργεια της εκάστοτε εθνικής Κυβέρνησης και, συγκεκριμένα, μια δήλωση προς τους πολίτες της ότι μια περιοχή βρίσκεται σε κίνδυνο. Μια Κυβέρνηση μπορεί να ενεργοποιήσει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε μια περίοδο φυσικής ή ανθρώπινης καταστροφής, σε περίοδο αναταραχής, ή μετά από κήρυξη πολέμου και διεθνούς ή εσωτερικής ένοπλης σύγκρουσης. Η εν λόγω ενέργεια παρέχει τη δυνατότητα στην Κυβέρνηση να αναστείλει, ή ακόμα και να τροποποιήσει ορισμένες λειτουργίες του εκτελεστικού, νομοθετικού και δικαστικού σώματος κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής. Οι πολίτες αναγκάζονται να αλλάξουν τη συνήθη συμπεριφορά τους, ενώ στις κυβερνητικές υπηρεσίες υπαγορεύεται η εφαρμογή ανάλογων κρατικών σχεδίων. Παρ’ όλα αυτά, σε αρκετές περιπτώσεις, η πρακτική των κρατών έχει δείξει πως η κατάσταση έκτακτης ανάγκης χρησιμοποιείται συχνά ως πρόσχημα για την αναστολή των δικαιωμάτων και των ελευθεριών που κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα κάθε κράτους, ενώ η διαδικασία αναστολής, αλλά και η νομιμότητα αυτής, διαφοροποιείται ανά χώρα.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η κατάσταση έκτακτης ανάγκης θεσμοθετείται στο Άρθρο 15 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (στο εξής Ε.Σ.Δ.Α.), και ορίζεται ως εξής:

Άρθρο 15 Ε.Σ.Δ.Α. – Παρέκκλιση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης:
1. Σε περίπτωση πολέμου ή άλλου δημόσιου κινδύνου που απειλεί την επιβίωση του έθνους, κάθε υψηλό συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να λάβει μέτρα που θα παρεκκλίνουν από τις υποχρεώσεις του που επιβάλλονται από την παρούσα Σύμβαση, στο μέτρο που είναι απολύτως αναγκαίο ενόψει των περιστάσεων, κι εφόσον τα μέτρα αυτά δεν είναι ασύμβατα με άλλες υποχρεώσεις που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο.

2. Η προηγούμενη διάταξη δεν επιτρέπει παρέκκλιση από το Άρθρο 2, με εξαίρεση την περίπτωση θανάτου ως συνεπεία κανονικών πολεμικών πράξεων, ή των Άρθρων 3, 4 (παρ. 1) και 7.

3. Κάθε υψηλό συμβαλλόμενο μέρος που επιφυλάσσει για τον εαυτό του το δικαίωμα της παρέκκλισης ενημερώνει πλήρως τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα μέτρα που έχει λάβει και τις σχετικές αιτίες. Ενημερώνει, επίσης, τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης περί της λήξεως εφαρμογής των μέτρων και της επαναφοράς των διατάξεων της Σύμβασης σε πλήρη ισχύ”.

Η εν λόγω διάταξη συνιστά ρήτρα παρέκκλισης καθώς τα συμβαλλόμενα κράτη, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, έχουν τη δυνατότητα να παρεκκλίνουν -με περιορισμένο και εποπτευόμενο τρόπο- από την υποχρέωσή τους για διασφάλιση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών που απορρέουν από τη Σύμβαση. Ειδικότερα, στην πρώτη παράγραφο του Άρθρου 15 ορίζονται οι περιστάσεις υπό τις οποίες ένα κράτος μπορεί να παρεκκλίνει από τις διατάξεις της Σύμβασης, καθώς και τα όρια που πρέπει να τεθούν στο πλαίσιο της λήψης των αναγκαίων μέτρων, ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου. Στη συνέχεια, στη δεύτερη παράγραφο του εν λόγω Άρθρου, προστατεύονται από οποιαδήποτε παρέκκλιση ορισμένα θεμελιώδη δικαιώματα της Σύμβασης και, τέλος, στην τρίτη παράγραφο, ορίζονται οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται, προκειμένου ένα κράτος να εφαρμόσει το Άρθρο 15. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το εν λόγω άρθρο της Ε.Σ.Δ.Α. αποτελεί -αν όχι το μοναδικό σε διεθνές επίπεδο- ίσως το πιο νομικά δεσμευτικό και ρητά αναφερόμενο στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης κείμενο. Ωστόσο, το κάθε κράτος οφείλει να έχει ρυθμίσει την εξεταζόμενη προβληματική στο εσωτερικό του δίκαιο μέσω του Συντάγματός του.

Λόγοι ενεργοποίησης της κατάστασης έκτακτης ανάγκης

Οι λόγοι για τους οποίους ενεργοποιείται η κατάσταση έκτακτης ανάγκης δεν βρίσκονται συγκεντρωμένοι, ούτε απαριθμούνται περιοριστικά σε κάποιο νομικό κείμενο. Με το πέρασμα των ετών, η πρακτική των κρατών έχει οδηγήσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων -στο εξής Ε.Δ.Δ.Α.- στην έκδοση μιας σειράς αποφάσεων από τις οποίες προκύπτει κάθε φορά μια διαφορετική αιτία για την κήρυξη της κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

Μια υπόθεση στην οποία αξίζει να γίνει αναφορά είναι η υπόθεση Lawless v. Ireland (No.3): ECHR 1 Jul 1961. Στην εν λόγω υπόθεση εξετάζονται τα μέτρα παρέκκλισης που έλαβε η Ιρλανδία το 1957, ώστε να αντιμετωπίσει τις δραστηριότητες της παραστρατιωτικής οργάνωσης “Ιρλανδικός Ρεπουμπλικανικός Στρατός” (I.R.A.) και των αντιφρονούντων της. Η προσφυγή ασκήθηκε από τον Gerard Richard Lawless, ο οποίος, αν και ήταν μέλος του I.R.A., ισχυριζόταν ότι είχε εγκαταλείψει τη σχετική θέση. Ο προσφεύγων συνελήφθη στις 11 Ιουλίου 1957, καθόσον επρόκειτο να μεταβεί από την Ιρλανδία στη Μεγάλη Βρετανία, και κρατείτο χωρίς δίκη σύμφωνα με τις ειδικές εξουσίες αόριστης κράτησης, στο πλαίσιο των αδικημάτων κατά του κρατικού νόμου του 1940. Η προσφυγή του στο Ε.Δ.Δ.Α. κατά της ιρλανδικής Κυβέρνησης αφορούσε στην παραβίαση των Άρθρων 5, 6 και 7 της Ε.Σ.Δ.Α. Το Δικαστήριο σημείωσε σε αυτή την υπόθεση ότι κατάσταση κρίσης ή έκτακτης ανάγκης είναι εκείνη που πλήττει έναν ολόκληρο πληθυσμό, και αποτελεί απειλή για την οργανωμένη ζωή της κοινότητας που απαρτίζει το κράτος. Η ύπαρξη της “δημόσιας έκτακτης ανάγκης που απειλεί τη ζωή του έθνους” προέκυψε για την ιρλανδική Κυβέρνηση εξαιτίας της ύπαρξης ενός μυστικού στρατού στο έδαφος της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας, ο οποίος προέβαινε σε αντισυνταγματικές δραστηριότητες και χρήση βίας για την επίτευξη των σκοπών του. Εξετάζοντας τις περιστάσεις, το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι η Κυβέρνηση δικαιολογημένα δήλωσε ότι υπήρχε δημόσια έκτακτη απειλή για τη ζωή του έθνους στην Ιρλανδία και, ως εκ τούτου, δικαιούνταν να  εφαρμόσει τις διατάξεις του Άρθρου 15§1 της Σύμβασης, και να λάβει μέτρα που παρεκκλίνουν από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την τελευταία.

Εξίσου σημαντική αποδεικνύεται η απόφαση του Ε.Δ.Δ.Α. στην υπόθεση A. and Others v. the United Kingdom: ECHR 19 Feb 2009. Έπειτα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η βρετανική Κυβέρνηση θεώρησε ότι ορισμένοι αλλοδαποί στο έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου παρείχαν δίκτυο υποστήριξης σε ισλαμικές τρομοκρατικές επιχειρήσεις που συνδέονταν με την Al-Qaeda, και γι’ αυτό αποτελούσαν απειλή για το κράτος. Οι προσφεύγοντες κρατήθηκαν από τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου προληπτικά, ως ύποπτοι για τις ανωτέρω ενέργειες, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, ενώ διαπιστώθηκε παρέκκλιση του Ηνωμένου Βασιλείου από το Άρθρο 5 της Ε.Σ.Δ.Α. μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, βάσει του Άρθρου 15 της ίδιας Σύμβασης. Η Βουλή των Λόρδων κήρυξε την παρέκκλιση ασυμβίβαστη με την Ε.Σ.Δ.Α., με το σκεπτικό ότι εισήγαγε διακρίσεις μεταξύ υπηκόων του κράτους και αλλοδαπών, διότι επέτρεπε την προληπτική κράτηση μόνο των τελευταίων. Το Δικαστήριο δέχτηκε ότι υπήρξε δημόσια κατάσταση έκτακτης ανάγκης που απειλεί τη ζωή του έθνους. Κατέστησε, επίσης, σαφές ότι οι κρατικές αρχές δεν θα έπρεπε να επικριθούν -παρόλο που δεν υπήρξε επίθεση της Al-Qaeda στο Ηνωμένο Βασίλειο-, διότι οι πράξεις τους στηρίχτηκαν στο φόβο μιας πιθανής επικείμενης επίθεσης. Τέλος, το Ε.Δ.Δ.Α. τόνισε πως ένα κράτος δεν πρέπει να περιμένει μέχρι να ξεσπάσει μια καταστροφή, για να λάβει προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπισή της.

Μια ακόμη υπόθεση που αφορά άμεσα την εφαρμογή του Άρθρου 15 της Ε.Σ.Δ.Α. είναι η υπόθεση Aksoy v. Turkey: ECHR 18 Dec 1996. Το 1985 σημειώθηκαν στην Τουρκία σοβαρές αναταραχές μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας και των μελών του P.K.K. (Εργατικό Κόμμα του Kουρδιστάν). Ο προσφεύγων Aksoy ισχυρίστηκε ότι η τοποθετούμενη το 1992 κράτησή του -εξαιτίας της υποψίας των αρχών ότι βοήθησε τρομοκράτη του P.Κ.Κ.- ήταν παράνομη. Κατά την κράτησή του, αυτός υποβλήθηκε σε βασανιστήρια από την αστυνομία και, συνεπώς, με την προσφυγή του επικαλέστηκε παραβίαση των Άρθρων 3 και 5 της Ε.Σ.Δ.Α. Το Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που είχε στη διάθεσή του, διαπίστωσε ότι η έκταση και, συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα της τρομοκρατικής δραστηριότητας του Ρ.Κ.Κ. στη νότιο-ανατολική Τουρκία είχαν αναμφισβήτητα δημιουργήσει δημόσια απειλή για τη ζωή του έθνους στην εν λόγω περιοχή. Επανέλαβε -μεταξύ άλλων- ότι κάθε συμβαλλόμενο κράτος ευθύνεται για τη “ζωή του έθνους του”, και οφείλει να καθορίσει εάν η ζωή αυτή απειλήθηκε από “δημόσια έκτακτη ανάγκη” και, εάν ναι, σε ποιο βαθμό πρέπει να τοποθετηθεί η προσπάθεια αντιμετώπισης της κατάστασης αυτής. Λόγω της άμεσης και διαρκούς επαφής τους με τις πιεστικές ανάγκες της στιγμής, οι εθνικές αρχές ήταν, κατ’ αρχήν, σε καλύτερη θέση από τον δικαστή του Ε.Δ.Δ.Α. για να αποφασίσουν τόσο για την ύπαρξη μιας τέτοιας έκτακτης ανάγκης, όσο και για τη φύση και το πεδίο εφαρμογής των παρεκκλίσεων. Παρ’ όλα αυτά, τα κράτη δεν έχουν απεριόριστη διακριτική ευχέρεια. Εναπόκειται στο Δικαστήριο να αποφανθεί εάν -μεταξύ άλλων- τα κράτη έχουν υπερβεί την “έκταση που απαιτείται αυστηρά από τις ανάγκες” της κρίσης. Κατά την άσκηση αυτής της εποπτείας, το Δικαστήριο έπρεπε να επικεντρωθεί σε παράγοντες όπως η φύση των δικαιωμάτων που αφορά η παρέκκλιση και οι περιστάσεις που οδήγησαν στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς και στη διάρκεια αυτής.

Όπως προκύπτει από τις παραπάνω υποθέσεις, ο κοινός λόγος για την ενεργοποίηση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης είναι η απειλή του έθνους. Ειδικότερα, το Ε.Δ.Δ.Α. έχει συχνά υπογραμμίσει τον όρο “δημόσια απειλή” ενώ, συνάμα, έχει αρκετές φορές δεχτεί την πρόωρη ενεργοποίηση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης για προληπτικούς λόγους.

Η Τουρκία, το δημοψήφισμα και η κατάσταση έκτακτης ανάγκης:

Στις 16 Απριλίου 2017 διεξήχθη στο κράτος της Τουρκίας δημοψήφισμα σχετικά με την έγκριση 18  τροποποιήσεων του τουρκικού Συντάγματος, οι οποίες προτάθηκαν από το κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (A.K.P.) και το Κόμμα Εθνικιστικού Κινήματος (M.H.P.). Συγκεκριμένα, μεταξύ των τροποποιήσεων αυτών πρέπει να υπογραμμισθούν εκείνες που φέρουν σαν αποτέλεσμα την κατάργηση του γραφείου του Πρωθυπουργού και την αντικατάσταση του υφιστάμενου κοινοβουλευτικού συστήματος από εκτελεστική Προεδρία και προεδρικό σύστημα. Επίσης, προτάθηκε να αυξηθεί ο αριθμός των εδρών του Κοινοβουλίου από 550 σε 600, και να δοθούν στον Πρόεδρο περισσότερες δυνατότητες ελέγχου επί των διορισμών στο Ανώτατο Συμβούλιο Δικαστών και Εισαγγελέων (H.S.Y.K.). Το δημοψήφισμα διεξήχθη κατά τη διάρκεια καταστάσεως έκτακτης ανάγκης, στην οποία η χώρα είχε καταφύγει μετά από την αποτυχημένη στρατιωτική πραξικοπηματική προσπάθεια του Ιουλίου του 2016.

Η Κυβέρνηση της Τουρκίας αποφάσισε να επεκτείνει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης για άλλους τρεις μήνες, ενώ ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Numan Kurtulmus, δήλωσε ότι το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας είχε συστήσει την επέκταση αυτή -η οποία έληξε στις 19 Απριλίου- προκειμένου “να παράσχει τη συνέχιση των μέτρων που αποσκοπούν στην εξασφάλιση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των πολιτών”. Η επέκταση αυτή της κατάστασης έκτακτης ανάγκης είναι η τρίτη κατά σειρά στην οποία προέβη η Τουρκία. Η κίνηση αυτή φαίνεται να ακολουθεί τη στενή δημοκρατική νίκη της Κυβέρνησης, η οποία στόχευε στην τροποποίηση του Συντάγματος της Τουρκίας, ώστε να χορηγήσει σαρωτικές νέες εκτελεστικές εξουσίες στο προεδρικό αξίωμα της χώρας.

Παρ’ όλα αυτά, δεν έλειψαν οι αντιδράσεις από μέρους της διεθνούς κοινότητας. Ειδικότερα, το Human Rights Watch δήλωσε σε δημοσιευμένη έκθεσή του ότι: “η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να επεκτείνει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα έθετε σε κίνδυνο τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, τα οποία έχουν ήδη υποστεί σοβαρές ζημιές στην Τουρκία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης”. Ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη τόνισε ότι “η έλλειψη ίσων ευκαιριών, η μονομερής κάλυψη των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και οι περιορισμοί των θεμελιωδών ελευθεριών προκάλεσαν αδικαιολόγητο ανταγωνισμό” στο δημοψήφισμα, ενώ ο επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, Cezar Florin Preda, υπογράμμισε πως “γενικά, το δημοψήφισμα δεν ανταποκρινόταν στα πρότυπα του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς το νομικό πλαίσιο ήταν ανεπαρκές για τη διεξαγωγή μιας πραγματικά δημοκρατικής διαδικασίας”.

Επιπτώσεις της εφαρμογής της κατάστασης έκτακτης ανάγκης:

Η κήρυξη και η επέκταση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης στην Τουρκία δημιουργεί αρκετούς προβληματισμούς στη διεθνή κοινότητα. Ένας από αυτούς είναι η απειλή της δημοκρατίας, αλλά και οι επιμέρους εκφάνσεις αυτής της απειλής, δηλαδή τα μέτρα που δύναται να επιβάλλει η Κυβέρνηση εν όψει της εν λόγω κατάστασης. Συγκεκριμένα, η Κυβέρνηση μπορεί να επιβάλει απαγόρευση κυκλοφορίας, και να απαγορεύσει ή να περιορίσει τις συναντήσεις και τις συγκεντρώσεις, ενώ οι  κυβερνητικές δυνάμεις ασφαλείας δεν χρειάζονται τη συνήθη δικαστική εξουσιοδότηση για τις περιπτώσεις αναζήτησης ατόμων. Έπειτα, η κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα οδηγήσει σε τεράστια μετατόπιση της εξουσίας υπό τον Πρόεδρο Erdoğan, ο οποίος μπορεί -αν το επιθυμεί- να αναλάβει όλες τις εξουσίες του Πρωθυπουργού. Εκτός των ανωτέρω, το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί, αντί να εγκρίνει νόμους μέσω της συνήθους μακράς κοινοβουλευτικής διαδικασίας, να δημιουργήσει ένα σχέδιο διατάγματος και, με την έγκριση του Προέδρου, να μεταβεί στο Κοινοβούλιο για μια απλή θετική ή αρνητική ψήφο – διαδικασία που θα πρέπει να διεξαχθεί εντός 30 ημερών. Το Συνταγματικό Δικαστήριο, κατά την περίοδο αυτή, θα αποσυρθεί ουσιαστικά από την κύρια λειτουργία του σχετικά με την επίβλεψη της ψήφισης νόμων.

Στη συνέχεια, αν και εκπρόσωπος από το στενό περιβάλλον του Erdoğan είχε δηλώσει ότι η κατάσταση έκτακτης ανάγκης δεν θα σήμαινε περιορισμό των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ωστόσο, πριν την κήρυξη της έκτακτης ανάγκης, η Κυβέρνηση απαγόρευσε σε ένα περιοδικό να δημοσιεύσει την έκδοσή του για το πραξικόπημα, ενώ ανακάλεσε τις άδειες 24 τηλεοπτικών σταθμών. Η ενέργεια αυτή αποδεικνύει πως η Κυβέρνηση μπορεί να απαγορεύσει την εκτύπωση και τη διανομή περιοδικών, εφημερίδων, φυλλαδίων και βιβλίων κατά την περίοδο αυτή, αλλά και να περιορίσει ή να απαγορεύσει κάθε είδους οπτικοακουστική εκπομπή, είτε πρόκειται για τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές ειδήσεις είτε για τηλεοπτικές εκπομπές και ταινίες. Μια ακόμα συνέπεια συνιστά και ο “καθαρισμός των ένοπλων δυνάμεων από ιούς”. Συγκεκριμένα, η Κυβέρνηση πιστεύει ότι οι υποστηρικτές του Gülen έχουν οργανώσει ένα παράλληλο κράτος, και χρησιμοποιεί τον όρο “ιοί” για να αναφερθεί σε αυτό το φερόμενο κίνημα.

Η τελευταία συνέπεια είναι οι μαζικές συλλήψεις και απολύσεις. Η Κυβέρνηση έχει υποσχεθεί να “απαντήσει” στην απόπειρα πραξικοπήματος με το επαχθές μέτρο των μαζικών συλλήψεων και απολύσεων. Περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι απολύθηκαν μετά την προσπάθεια ανατροπής της Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων -μεταξύ άλλων- αστυνομικών, στρατηγών, ναυάρχων, εκπαιδευτικών, δικαστών και δημοσίων υπαλλήλων, ενώ περισσότεροι από 9.000 παραμένουν υπό κράτηση.

Αντί επιλόγου:

Η άποψη της διεθνούς κοινότητας σχετικά με τις συνέπειες της κατάστασης έκτακτης ανάγκης αντανακλάται σε μια πρόσφατη δήλωση της Διεθνούς Αμνηστίας. Πιο συγκεκριμένα, η Διεθνής Αμνηστία προειδοποίησε ότι η Τουρκία παραβιάζει τους υφιστάμενους νόμους, και ότι “η κατάσταση έκτακτης ανάγκης δίνει μεγαλύτερη έκταση για να συνεχίσει η Τουρκία την επικίνδυνη αυτή πορεία”. Περαιτέρω, εξήγησε ότι, ακόμη και αν είχε ανασταλεί η Ε.Σ.Δ.Α., η χώρα εξακολουθεί να δεσμεύεται από το διεθνές δίκαιο, καθώς -όπως επισήμανε- “σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, υπάρχουν ορισμένα δικαιώματα, όπως το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη και η απαγόρευση των βασανιστηρίων και των διακρίσεων, τα οποία δεν μπορούν ποτέ να ανασταλούν ή να περιοριστούν με οποιονδήποτε τρόπο”. Με βάση τα παραπάνω, αναρωτιέται κανείς αν πράγματι η δημοκρατία έχει εδραιωθεί στην Τουρκία.

Πηγές:

 1. Aljazeera.com. (2017). Turkey to extend state of emergency by three months. [online] Available at: http://www.aljazeera.com/news/2017/04/turkey-extend-state-emergency-months-170418034656371.html [Accessed 25 May 2017].
 2. Asylumlawdatabase.eu. (2009). ECtHR- A. and others v. the United Kingdom, Application no. 3455/05, 19 February 2009 | European Database of Asylum Law. [online] Available at: http://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ecthr-and-others-v-united-kingdom-application-no-345505-19-february-2009 [Accessed 25 May 2017].
 3. BBC News. (2016). Turkey coup attempt: State of emergency announced. [online] Available at: http://www.bbc.com/news/world-europe-36852080 [Accessed 25 May 2017].
 4. BBC News. (2017). Why did Turkey hold a referendum? [online] Available at: http://www.bbc.com/news/world-europe-38883556 [Accessed 25 May 2017].
 5. cvce.eu. (n.d.). Judgment of the European Court of Human Rights, Lawless v Ireland (1 July 1961). [online] Available at: http://www.cvce.eu/en/obj/judgment_of_the_european_court_of_human_rights_lawless_v_ireland_1_july_1961-en-4e78b492-9973-4616-86af-ca411d9e771e.html [Accessed 25 May 2017].
 6. Dsanet.gr. (2003). ΥΑ 1299/2003 ΦΕΚ 423/Β/10.4.2003. [online] Available at: http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/ya1299_2003.htm [Accessed 25 May 2017].
 7. European Convention on Human Rights. (n.d.). Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. [online] Available at: http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf [Accessed 25 May 2017].
 8. European Court of Human Rights. (2016). Guide on Article 15 of the European Convention on Human Rights. [online] Available at: http://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_15_ENG.pdf [Accessed 25 May 2017].
 9. European Court of Human Rights. (2017). Derogation in time of emergency. [online] Available at: http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Derogation_ENG.pdf [Accessed 25 May 2017].
 10. Ft.com. (2017). Turkey poised to extend state of emergency. [online] Available at: https://www.ft.com/content/7e48e18a-d1cc-11e6-b06b-680c49b4b4c0 [Accessed 25 May 2017].
 11. Greer, S. (2000). The margin of appreciation: Interpretation and discretion under the european convention on human rights. [online] European Court of Human Rights. Available at: http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Derogation_ENG.pdf [Accessed 25 May 2017].
 12. Hrcr.org. (n.d.). Aksoy v Turkey. [online] Available at: http://www.hrcr.org/safrica/dignity/Aksoy.html [Accessed 25 May 2017].
 13. Human Rights Watch. (2017). Turkey: End State of Emergency after Referendum. [online] Available at: https://www.hrw.org/news/2017/04/17/turkey-end-state-emergency-after-referendum [Accessed 25 May 2017].
 14. Hürriyet Daily News. (2017). Turkey extends state of emergency. [online] Available at: http://www.hurriyetdailynews.com/turkey-extends-state-of-emergency-.aspx?PageID=238&NID=108110&NewsCatID=338 [Accessed 25 May 2017].
 15. Hutt, R. (2016). What is a ‘state of emergency’, and which governments have declared one? [online] World Economic Forum. Available at: https://www.weforum.org/agenda/2016/07/what-is-a-state-of-emergency-and-which-governments-have-declared-one/ [Accessed 25 May 2017].
 16. Milanovic, M. (2009). European Court decides A and others v. United Kingdom. [online] EJIL: Talk!. Available at: https://www.ejiltalk.org/european-court-decides-a-and-others-v-united-kingdom/ [Accessed 25 May 2017].
 17. Protothema.gr. (2016). Τι σημαίνει η κήρυξη μιας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. [online] Available at: http://www.protothema.gr/greece/article/557094/katastasi/ [Accessed 25 May 2017].
 18. Refworld. (n.d.). Aksoy v. Turkey. [online] Available at: http://www.refworld.org/docid/3ae6b67518.html [Accessed 25 May 2017].
 19. Reuters. (2017). Turkey extends state of emergency by three months, deputy PM says. [online] Available at: http://www.reuters.com/article/us-turkey-security-emergency-pm-idUSKBN17J1MU?il=0 [Accessed 25 May 2017].
 20. Sancar, M. (2017). Constitutional referendum: state of emergency could become permanent in Turkey. [online] euronews. Available at: http://www.euronews.com/2017/04/10/view-turkeys-constitutional-referendum-state-of-emergency-could-become [Accessed 25 May 2017].
 21. Sariyuce, I., Tuysuz, G. and Dewan, A. (2016). Turkey coup: What does the state of emergency mean? [online] CNN. Available at: http://edition.cnn.com/2016/07/21/europe/turkey-coup-emergency/ [Accessed 25 May 2017].
 22. swarb.co.uk. (2017). Lawless v Ireland (No 3): ECHR 1 Jul 1961. [online] Available at: http://swarb.co.uk/lawless-v-ireland-no-3-echr-1-jul-1961/ [Accessed 25 May 2017].
 23. The Huffington Post. (2017). Τουρκία: Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας συστήνει παράταση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης. [online] Available at: http://www.huffingtonpost.gr/2017/04/17/eidhseis-diethnes-tourkia-to-symvoulio-e8nikhs-asfaleias-paratash-ektakths-anagkhs_n_16063668.html [Accessed 25 May 2017].
 24. TRT World. (2016). 8 things you should know about Turkey’s state of emergency. [online] Available at: http://www.trtworld.com/turkey/8-things-you-should-know-about-turkeys-state-of-emergency-148198 [Accessed 25 May 2017].
 25. University of Trento. (2009). Fundamental Rights during States of Emergency in Turkey. [online] Available at: http://www.jus.unitn.it/cocoa/papers/PAPERS%204TH%20PDF/Emergency%20Turkey%20Coban.pdf [Accessed 25 May 2017].
 26. Σαβούρδου, Μ. (2017). Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Τουρκία μέχρι νεωτέρας. [online] ert.gr. Available at: http://www.ert.gr/se-katastasi-ektaktis-anagkis-tourkia-mechri-neoteras/ [Accessed 25 May 2017].

 

Έχει περάσει αρκετός χρόνος (3 έτη) από τη δημοσίευση αυτού του άρθρου. Παρακαλούμε συνεχίστε στην ανάγνωσή του έχοντας υπόψη την ημερομηνία δημοσίευσης.

Tagged under:

Η ΄Αννα Θαλασσοχωρίτη είναι προπτυχιακή φοιτήτρια στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ενδιαφέρεται για όχι μόνο για το διεθνές δίκαιο και την διπλωματία, γεγονός που δικαιολογείται από την συμμετοχή της σε μοντέλα προσομοίωσης των Ηνωμένων Εθνών αλλά και για τις ευρύτερες δράσεις της πανεπιστημιακής κοινότητας αφού συμμετέχει ενεργά στη μη κυβερνητική οργάνωση European Law Students' Association. [email protected]

Website: https://powerpoltics.eu

   Ροή άρθρων Συντάκτη

Google Profile

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Περισσότερα από την Power Politics:

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest