Green Building: μία “έξυπνη” λύση με μακροπρόθεσμα οφέλη

Είναι γεγονός πως, χρόνο με το χρόνο, οι κλιματικές αλλαγές που συντελούνται δυσχεραίνουν ολοένα και περισσότερο τη σωστή λειτουργία των επιμέρους οικοσυστημάτων που αλληλεπιδρούν στον πλανήτη. Η αιτία των παραπάνω αλλαγών εστιάζεται, κυρίως, στη συνεχή εκμετάλλευση και την αλόγιστη χρήση των φυσικών πόρων του πλανήτη από τον άνθρωπο. Βέβαια, σημαντική συνεισφορά στο φαινόμενο αυτό έχουν και οι κτιριακές κατασκευές -εμπορικές και κατοικίας-, χωρίς, ωστόσο, να επισημαίνεται επαρκώς η ανάγκη αλλαγής της «πορείας πλεύσης» στο άμεσο μέλλον.

Παρουσίαση του προβλήματος και η ειδική περίπτωση των ΗΠΑ

Στατιστικά στοιχεία δείχνουν πως, σε παγκόσμια κλίμακα, τα κτίρια χρησιμοποιούν περίπου το 40% της συνολικής ενέργειας, το 1/4 του όγκου του νερού και το 40% των διαθέσιμων πηγών, ενώ, παράλληλα, εκπέμπουν σχεδόν το 1/3 των αερίων του θερμοκηπίου. Περαιτέρω λεπτομέρειες παρουσιάζουν πως η συνεισφορά των κτιρίων στην κατανάλωση ενέργειας στις ανεπτυγμένες χώρες, τα τελευταία χρόνια, αυξάνεται σταθερά σε ποσοστό 20%-40%! Παράγοντες όπως η αύξηση του πληθυσμού, η ανάγκη για περισσότερες κατασκευές στο μέλλον, και η αύξηση του χρόνου που ο μέσος άνθρωπος σπαταλάει στο εσωτερικό κτιριακών κατασκευών, επιβεβαιώνουν πως η τάση για άνοδο του παραπάνω ποσοστού κατανάλωσης ενέργειας σύντομα θα αποτελεί πραγματικό γεγονός.

Αποτέλεσμα εικόνας για global building energy usage

Παγκόσμια χρήση ενέργειας

Αξιοσημείωτη είναι, βέβαια, η περίπτωση των ΗΠΑ, όπου το παραπάνω φαινόμενο βρίσκεται σε τεράστια έξαρση. Είναι χαρακτηριστικό πως ο εμπορικός τομέας και ο τομέας κατοικιών, όσον αφορά τις κτιριακές εγκαταστάσεις, εκπέμπουν προς την ατμόσφαιρα διοξείδιο του άνθρακα σε ποσοστό 39%. Μόνο τα κτίρια που εδρεύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες ευθύνονται για τις περισσότερες εκπομπές διοξειδίου ετησίως από οποιαδήποτε άλλη χώρα παγκοσμίως – εκτός από την Κίνα. Επιπροσθέτως, τεράστια είναι και η κατανάλωση ηλεκτρισμού, με το ποσοστό να αγγίζει το 70%.

Σκοπός ύπαρξης και παρουσίαση των φιλικών προς το περιβάλλον κτιρίων

Προκειμένου να περιοριστεί το παραπάνω πρόβλημα, υπάρχει μία συνεχώς αυξανόμενη τάση, σε παγκόσμιο επίπεδο, χρησιμοποίησης και κατασκευής κτιρίων και κατοικιών, τα οποία έχουν ως πρωταρχικό στόχο την -όσο το δυνατόν- πιο ανώδυνη αλληλεπίδρασή τους με το φυσικό περιβάλλον. Το φαινόμενο αυτό είναι ευρέως γνωστό με τον όρο «Green Building», και περιλαμβάνει τεχνικές και εφαρμογές που συναντώνται από την κατασκευή μέχρι και την κατεδάφιση ενός κτιρίου.

Κοινός σκοπός των ανωτέρω τεχνικών αποτελεί η μείωση του συνολικού αντίκτυπου των κτιριακών εγκαταστάσεων, τόσο στην ανθρώπινη υγεία, όσο και στο φυσικό περιβάλλον. Το στόχο αυτόν τον υλοποιούν μέσα από τρεις βασικούς άξονες που επικεντρώνονται στην αποδοτική χρησιμοποίηση της ενέργειας, του νερού κι άλλων συναφών πηγών, την προστασία της δημόσιας υγείας, τη βελτίωση της αποδοτικότητας των υπαλλήλων, τη μείωση των αποβλήτων και τη σταδιακή εξάλειψη του φαινομένου της περιβαλλοντικής υποβάθμισης. Εξυπακούεται πως γίνονται συνεχώς προσπάθειες, προκειμένου οι ήδη υπάρχουσες τεχνολογίες να βελτιώσουν τις πρακτικές του «Green Building», με απώτερο σκοπό την περαιτέρω εκμετάλλευσή του στο εγγύς μέλλον.

Νομοθετικό πλαίσιο στην ΕΕ

Για να κατανοήσουμε καλύτερα την έννοια των φιλικών προς το περιβάλλον κτιρίων, αρκεί να αναφέρουμε πως στην Ε.Ε. το 35% των κτιρίων έχουν συμπληρώσει μισό αιώνα ζωής. Με τη βελτίωση της αποδοτικότητας της ενέργειας υπολογίζεται πως μπορούμε να μειώσουμε τη συνολική ενεργειακή κατανάλωση μέσα στην Ένωση σε ποσοστό 5-6%, καθώς και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά ένα ποσοστό της τάξεως του 5%.

Σχετική εικόνα

Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, την περίοδο 1990-2008, στην Ευρώπη

Στο πλαίσιο αυτό, ήδη από το 2010, η Διεύθυνση Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων και η Διεύθυνση Ενεργειακής Απόδοσης, από το 2012, έχουν διαμορφώσει -υπό την αιγίδα πάντα της Ε.Ε.- ένα νομοθετικό πλαίσιο που αποσκοπεί στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης από τα κτίρια. Τα κυριότερα σημεία εστιάζουν:

 • στην υποχρεωτική λήψη οικονομικών μέτρων από τα κράτη-μέλη, προκειμένου να βελτιωθεί η ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων
 • στη δημιουργία καινοτομιών, οι οποίες θα υποστηρίζουν το εγχείρημα του «Green Building» σε τουλάχιστον 3% των κτιρίων που χρησιμοποιούνται από τις κεντρικές κυβερνήσεις
 • στην απόκτηση κτιρίων που θα έχουν ως ελάχιστη προϋπόθεση την υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα
 • στο σχεδιασμό από τα κράτη-μέλη μακροπρόθεσμων στρατηγικών δημιουργίας καινοτομιών στις κτιριακές κατασκευές, ο οποίος μπορεί να συμπεριληφθεί στα Εθνικά Σχέδια Ενεργειακής Αποδοτικότητας της εκάστοτε χώρας
 • στην απόφαση πως όλα τα νεόδμητα κτίρια πρέπει να είναι σχεδόν μηδενικής ενέργειας μέχρι το τέλος του 2020, ενώ τα δημόσια κτίρια μέχρι το τέλος του 2018.

Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λάβει κάποιες πρωτοβουλίες πρακτικής υποστήριξης προς τα κράτη-μέλη, προκειμένου να αφομοιωθεί καλύτερα το νομοθετικό πλαίσιο, και να εξομαλυνθεί η μετάβαση στην εποχή των «πράσινων» κτιριακών εγκαταστάσεων μέσω του «Green Building».

Τα πολλαπλά οφέλη του «Green Building»

Καθίσταται εύκολα αντιληπτό πως, μέσα από τη διαδικασία του «Green Building», γίνεται μία μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να μειωθεί η επίδραση του ανθρώπινου παράγοντα εις βάρος του περιβάλλοντος. Τα οφέλη είναι πολλαπλά – κάποια εκ των οποίων έχουν μεγάλο χρονικό ορίζοντα. Οι τεχνικές βοηθούν, ώστε να υλοποιηθούν κάποιοι γενικότεροι στόχοι – όπως η βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος, η δημιουργία βιώσιμων κοινοτήτων, και η αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης, τόσο από οικονομική όσο και από κοινωνική σκοπιά. Μιλώντας πιο ειδικά, μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε τα οφέλη σε τρεις κύριες κατηγορίες: περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά. Ειδικότερα:

Περιβαλλοντικά

 • ο τομέας των κτιρίων έχει δυνητικά τη μεγαλύτερη πιθανότητα για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο κύριο τομέα εκπομπών αερίων
 • ο συγκεκριμένος τομέας, σε μακροχρόνιο επίπεδο, έχει τη δυνατότητα να εξοικονομήσει μέχρι και 50% των αποθεμάτων της ενέργειας μέχρι το 2050, βοηθώντας στη μείωση της θερμοκρασίας του πλανήτη

Οικονομικά

 • τα κτίρια ενεργειακής αποδοτικότητας μπορούν να εξοικονομήσουν περίπου 280 με 410 εκατομμύρια ευρώ σε όρους αποθεμάτων ενέργειας
 • υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας στο πλαίσιο των παραπάνω διαδικασιών. Ήδη, μέχρι το 2018, στις ΗΠΑ εκτιμάται πως το εγχείρημα του «Green Building» θα αριθμεί σχεδόν 3,3 εκατομμύρια απασχολούμενους

Κοινωνικά

 • οι εργαζόμενοι που δραστηριοποιούνται σε φιλικά προς το περιβάλλον κτίρια έχει υπολογιστεί, μέσα από έρευνες, πως κοιμούνται κατά μέσο όρο 46 λεπτά περισσότερο τη νύχτα
 • ο καλύτερος ποιοτικά αέρας μέσα στα κτίρια είναι αρωγός στη βελτίωση της αποδοτικότητας του εργαζομένου σε ένα ποσοστό που αγγίζει το 8%

Αντί επιλόγου, εύκολα παρατηρούμε πως, πλέον, το φαινόμενο του «Green Building» έχει λάβει παγκόσμιες διαστάσεις, ανοίγοντας ουσιαστικά το δρόμο για καλύτερη αντιμετώπιση του φυσικού περιβάλλοντος στη σύγχρονη εποχή. Αναντίρρητα, το «Green Building» απαιτεί υπομονή μεν, παράλληλα, όμως, αποτελεί μία ουσιαστική λύση στην προσπάθεια βελτίωσης της πολυτάραχης σχέσης του ανθρώπου με τον πλανήτη.

 Πηγές :

 1. European Comission.(n.d.). Energy Efficiency-Buildings  https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/buildings
 2. Green Building Council (2014). Why is energy efficiency important?   https://www.usgbc.org/articles/green-building-101-why-energy-efficiency-important
 3. World Green Building Council (n.d.). The benefits of green buildings      http://www.worldgbc.org/benefits-green-buildings
Έχει περάσει αρκετός χρόνος (3 έτη) από τη δημοσίευση αυτού του άρθρου. Παρακαλούμε συνεχίστε στην ανάγνωσή του έχοντας υπόψη την ημερομηνία δημοσίευσης.

Tagged under:

Ο Αναστάσιος είναι πτυχιούχος του τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του ΠΑ.ΠΕΙ. Η αγάπη του για την αρθρογραφία, καθώς και το ενδιαφέρον του για τον τομέα του περιβάλλοντος και της οικονομίας, τον οδήγησαν στην ομάδα του Power Politics. Στον ελεύθερό του χρόνο ασχολείται με τον αθλητισμό, τα ταξίδια και τον κινηματογράφο. [email protected]

Website: https://powerpolitics.eu

   Ροή άρθρων Συντάκτη

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Περισσότερα από την Power Politics:

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest