Υπερπληθωρισμός-Αποπληθωρισμός δύο όψεις του ίδιου νομίσματος;

Η έννοια του πληθωρισμού (inflation) παραπέμπει στην ποσοστιαία ανοδική μεταβολή του επιπέδου των τιμών των αγαθών και των υπηρεσιών που έχει χρονική διάρκεια. Ο προσδιορισμός της μεταβολής αυτής πραγματοποιείται μέσω της στάθμισης των προϊόντων, ανάλογα με τη σημασία τους για το προϋπολογισμό των νοικοκυριών. Όταν συζητάμε για πληθωρισμό θα πρέπει να αναφερθούμε σε δύο ακραίες εκφάνσεις…

Read more

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest