Συζητώντας την ουσία της Συμφωνίας για το Εμπόριο των Υπηρεσιών (Trade in Services Agreement) και διαβλέποντας τη φύση των διαπραγματεύσεων.

Το θέμα αυτό βασίζεται σε δύο διαφορετικούς πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας είναι καθ’ εαυτή η συμφωνία για το Εμπόριο των Υπηρεσιών και, ο δεύτερος, η φύση των διαπραγματεύσεων. Αυτοί οι δυο ακρογωνιαίοι λίθοι θα πρέπει να συνδυαστούν, με σκοπό να επιτρέψουν την προώθηση των γενικών σκοπών που προβλέπονται από την προώθηση της ίδιας της συμφωνίας.…

Read more

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest