Απόρριψη αιτήσεων ιθαγένειας ανηλίκων λόγω προηγούμενης παρανομίας: η περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου

Στο εσωτερικό δίκαιο κάθε χώρας, η ιθαγένεια διαδραματίζει καίριο ρόλο στην απόλαυση δικαιωμάτων πάσης φύσεως από τα άτομα που τους έχει απονεμηθεί. Ιθαγένεια καλείται ο νομικός δεσμός ανάμεσα στο άτομο και το κράτος, με τον οποίο το άτομο γίνεται μέλος του λαού (Παντελής, 2016). Κάθε κράτος ορίζει το ίδιο τους κανόνες απονομής της ιθαγένειάς του,…

Read more

Ευρωπαϊκή ιθαγένεια: τι γίνεται στην περίπτωση της Τουρκίας ;

Καθώς είχαν σημειωθεί σημαντικά βήματα προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, ξεκίνησε, έπειτα από ισπανική πρόταση το 1992, με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ η συζήτηση για την ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωστόσο άργησε να θεσπιστεί. Με τη Συνθήκη της Λισσαβόνας θεσπίστηκε στο άρθρο 20, παρ. 1 (Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)) η ιθαγένεια της…

Read more

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest