Ο “ανθρωπιστικός” χαρακτήρας των επεμβάσεων

Ορίζοντας και Οριοθετώντας την Έννοια της Επέμβασης Το ζήτημα της επέμβασης και της νομιμότητάς της, κατά τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, έχει απασχολήσει τη διεθνή σκηνή, καθώς αποτελούσε, και εξακολουθεί να αποτελεί, αντικείμενο αντιπαραθέσεων και διλημμάτων, κυρίως όσον αφορά στη σκοπιμότητα και στο χαρακτήρα των επεμβάσεων. Είναι πράγματι δύσκολο να αποδοθεί ένας ακριβής και γενικά αποδεκτός…

Read more

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest