Ορίζοντας την τρομοκρατία

Η άσκηση βίας με πολιτικά κίνητρα αποτελεί ένα παλαιό κοινωνικό φαινόμενο. Τα εν λόγω κίνητρα εδράζονται στη διεκδίκηση εθνικής, θρησκευτικής ή κοινωνικής ελευθερίας, στην αποκατάσταση κοινωνικών αδικιών, στην εξάλειψη κοινωνικών ανισοτήτων, στην επιβολή θρησκευτικών ή εθνοτικών ομάδων επί άλλων, αλλά και στην επιδίωξη πραγμάτωσης ιδεολογικών ή θρησκευτικών “μεσσιανισμών”. Οι δε βίαιες αυτές πράξεις διακρίνονται και χαρακτηρίζονται…

Read more

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest