Ενεργοποίηση του άρθρου 7 Σ.Ε.Ε. – Η περίπτωση της Ουγγαρίας

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2018, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Ε.Κ.), με ψήφους 448 υπέρ, 197 κατά, και 48 αποχές, ενέκρινε την ενεργοποίηση, κατά της Ουγγαρίας, των διατάξεων του άρθρου 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (Σ.Ε.Ε.) –και, συγκεκριμένα, της παραγράφου 1 του ως άνω άρθρου–, κρίνοντας πως υπάρχει «σαφής κίνδυνος σοβαρής παραβίασης των θεμελιωδών αξιών της…

Read more

Ευρωπαϊκή ιθαγένεια: τι γίνεται στην περίπτωση της Τουρκίας ;

Καθώς είχαν σημειωθεί σημαντικά βήματα προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, ξεκίνησε, έπειτα από ισπανική πρόταση το 1992, με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ η συζήτηση για την ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωστόσο άργησε να θεσπιστεί. Με τη Συνθήκη της Λισσαβόνας θεσπίστηκε στο άρθρο 20, παρ. 1 (Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)) η ιθαγένεια της…

Read more

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest