Υπόθεση D. Raugevicius: Μια ενδιαφέρουσα νομολογία σχετικά με την έκδοση πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Θεμελιώδη γνωρίσματα του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης φέρει δύο βασικά γνωρίσματα που του προσδίδουν μεγάλη βαρύτητα, και το καθιστούν εξαιρετικά σημαντικό σε κάθε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE). Πρόκειται για τα στοιχεία της άμεσης εφαρμογής και της υπεροχής του. Ουσιαστικά κριτήρια για την άμεση εφαρμογή (άμεσο αποτέλεσμα) μιας διάταξης ενωσιακού…

Read more

Ευρωπαϊκή ιθαγένεια: τι γίνεται στην περίπτωση της Τουρκίας ;

Καθώς είχαν σημειωθεί σημαντικά βήματα προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, ξεκίνησε, έπειτα από ισπανική πρόταση το 1992, με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ η συζήτηση για την ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωστόσο άργησε να θεσπιστεί. Με τη Συνθήκη της Λισσαβόνας θεσπίστηκε στο άρθρο 20, παρ. 1 (Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)) η ιθαγένεια της…

Read more

Log in or Sign Up

Pin It on Pinterest